REGULAMENT

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ al ASCOCIAȚIEI CLUB SPORTIV ECHITATIE ,,CABALLUS”

Aprobat de către Consiliul Director

Prezentul regulament este obligatoriu a fi însușit și respectat atât de cursanți cât și de însoțitorii acestora!

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

………………………………………………………………………………………………………………………………

CERERE DE ÎNSCRIERE

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ECHITAŢIE „CABALLUS”
CLUB ECHITAŢIE NĂRUJA

APROBAT,

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/a _____________________________________, domiciliat/ă în comuna/oraşul/municipiul ____________________________________________, judeţul ________________, având CI seria ______, nr. ____________, eliberat de _____________________, la data de ________________________, CNP _______________________, vă rog să-mi aprobaţi cererea de înscriere în Clubul de echitaţie Năruja.
Am luat cunoştinţă şi mă oblig să respect toate prevederile Regulamentului de ordine interioară al Clubului de echitaţie Năruja, sub sancţiunea pierderii calităţii de membru al Clubului.

Anexez la prezenta:
 Copie CI
 Adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru pentru echitaţie”
 Formular acord părinţi
 Dovadă achitare taxă de înscriere
 2 foto tip CI

Data: _________________________________

Numele şi prenumele: ___________________

Semnătura: ____________________________

………………………………………………………………………………………………………………………

DECLARAȚIA DE ASUMARE A RĂSPUNDERII:

DECLARAȚIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII

Subsemnații:

1. Nume ………………… ……………………………………………….
Domiciliat în ……………………….. strada…………………………. nr…….. bloc……..
nr…….. scara………. etaj……. apartament……… județ…………………Posesor al CI/ BI, Seria……. Nr…………. CNP……………………………………………..

și
2. Nume ………………………………………………………………….
Domiciliat în ……………………….. strada…………………………. nr…….. bloc……..
nr…….. scara………. etaj……. apartament……… județ…………………Posesor al CI/ BI, Seria……. Nr…………. CNP……………………………………………..

în calitate de părinți ai minorului/minorei

……………………………………………………………………………………
În vârstă de …………, suntem de acord ca fiul nostru/ fiica noastră să participe la ședințele de echitație organizate de Asociația Club Sportiv Caballus.

Declarăm că am fost informați cu privire la posibilele pericole/incidente ale acestui sport, despre obligativitatea procurării echipamentului de protecție și despre regulamentul de funcționare al Asociației Club Sportiv Caballus.
Suntem de acord ca eventualele accidente ivite în timpul ședințelor de călărie să nu atragă răspunderea instructorului.
Am luat la cunoștință de recomandarea privind încheierea unei polițe de asigurare.

Părinții : Data:
Numele și semnătura:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

De reținut !

Dat fiind debutul în această această activitate, prezentul regulament nu are caracter definitiv, el fiind perfectibil în urma sugestiilor dumneavoastră, sugestii pe care vi le puteți exprima liber pe pagina asociației, www.echitațievrancea.ro la rubrica CONTACT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *